ความเป็นมา


ศรีสมเพชร ได้กำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2501 จากมุมมองที่กว้างไกลของ นาย ประสิทธิ์ ศรีสมเพ็ชร์ และได้แตกแขนง ธุรกิจใหม่ในด้านโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ เช่นการเขียนป้าย การจัดทำแผ่นป้ายโฆษณา จัดทำรถแห่โฆษณา สอนขับรถยนต์ และเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ จะเห็นได้ว่าธุรกิจใหม่ที่

เกิดขึ้นนี้ เป็นการสนับสนุนงานเดิมคือ ค่ายมวย ค่ายเพาะกาย วงดนตรีลูกทุ่ง ศรีสมเพชร การจัดงานประกวดนางงามสงกรานต์เชียงใหม่ และกิจ

กรรมอื่นๆ ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งนับเป็นแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการบุกเบิกเข้าสู่ธุรกิจการโฆษณาในระดับ ท้องถิ่น และเป็นผู้นำในการ

ใช้สื่อแขนงต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานซึ่งสื่อหนึ่งที่โดดเด่น คือ วิทยุกระจายเสียงซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ในปี พ.ศ. 2530 ศรีสมเพชร

ได้เข้าสู่ยุคใหม่ของการบริหารที่เป็นระบบและรูปแบบมากขึ้น ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมเพชร โฆษณา ด้วยทุนจดทะเบียน

1 ล้านบาท โดยมีคุณประสิทธ์ ศรีสมเพ็ชร์ นั่งฝ่ายที่ปรึกษา และ มีนายนครศักดิ์ ศรีสมเพ็ชร์ ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ มีการทำแผนการ

ทำงานอย่างเป็นระบบ วางนโยบาย และบริหารงาน อย่างเป็นรูปธรรม ธุรกิจป้ายโฆษณาเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและในปี

พ.ศ.2542 ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อมาเป็น หจก. ศรีสมเพชร ธุรกิจ เพื่อความสอดคล้องในการบริการที่เพิ่ม มากขึ้น หลากหลายมากขึ้น

แต่ได้ดำเนินงานภายในนโยบายเดียวกัน โดยมีผลงานทางด้านงานการจัดอีเว้นต์ ระบบแสง สี เสียง การบริการติดตั้งและให้เช้าในบริเวณต่างๆ

ของเมืองเชียงใหม่จนมาถึงปัจจุบัน

 

ขอบเขตธุรกิจในปัจจุบัน


  • บริการจัดการและวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และผลิตสื่อโฆษณากลางแจ้ง

  • จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่

  • บริการจัดหาสถานที่ขึ้นป้ายโฆษณา ขนาดกลาง และ ใหญ่ พร้อมติดตั้งโครงเหล็ก

  • ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อวิทยุ และ รถแห่โฆษณา

  • ให้บริการจัดเช่าอุปกรณ์ : เวที ไฟ แสง สี เสียง เต็มรูปแบบและอุปกรณ์สำหรับจัดงานพิเศษอื่นๆ

  • บริการ และให้คำปรึกษาในด้านการวางแผน การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับด้าน Promotion และ งาน Presentation การ เปิดตัวสินค้า และ เกี่ยวกับการเผยแพร่อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา และแบบสมัยใหม่

 

ลูกค้าของเรา