Fujikyu Thailand Tokyo

งาน Fujikyu Thailand  Festival เป็นการจัดงานเทศกาลไทย ระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ บริษัท Fujikyu Highland  โดยจัดออกร้านอาหารไทย และ การแสดงทางด้านวัฒนธรรมขึ้น ณ สวนสนุก Fujikyu  ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมเพชร ธุรกิจ ได้รับความไว้วางใจ จาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว  ให้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการสาธิตหัตถกรรมของภาคเหนือ ไปร่วมเผยแพร่ ณ  สวนสนุก Fujikyu Highland  ซึ่งตั้งอยู่ที่ จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น