Thailand Pavilion

การนำการสาธิตหัตถกรรมของภาคเหนือ และการสาธิตการแกะสลัก เข้าร่วมเผยแพร่ พร้อมจัดตกแต่งสร้างบรรยากาศ บูธ THAILAND PAVILLION  ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานมาเลเซีย เพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมสินค้าไทยและการท่องเที่ยวให้เป็นที่นิยมในบรูไนฯ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม