Thai Festival at Yoyogi park Tokyo

“งานเทศกาลไทย – Thai Festival” at Yoyogi Park Tokyo, Japan . จัดขึ้นโดย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว  เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่อาหารไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จัดขึ้นในทุกๆปี ถือเป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในโตเกียว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมเพชร ธุรกิจ ได้รับความไว้วางใจ จาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว  ให้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย