Tafi International Travel Convention

เป็นการต้อนรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว (Travel Agents) จากประเทศอินเดีย ที่มาเข้าร่วมประชุม “TAFI International Travel Convention” โดยจัดให้มีการต้อนรับที่สนามบิน รวมถึงการจัดตกแต่งบรรยากาศให้เป็นแบบล้านนา จัดงานเลี้ยงต้อนรับ  จัดหาการแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตหัตถกรรม กาดหมั้ว จำลองกิจกรรมของทางภาคเหนือให้ผู้ร่วมประชุมได้มีส่วนร่วม เช่น ปล่อยโคม ณ ลานกิจกรรมสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์